Aleksandra Chomiuk, dr hab

Obecnie pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Wybrana Bibliografia:

 1. Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści   historycznej ostatniego półwiecza, Lublin, 2009
 2. Skutki „poprawiania” Sienkiewicza. O dwóch ekranizacjach W pustyni i w puszczy, [w:] W rocznicę jasnogórskiego tryumfu. Recepcja twórczości Sienkiewicza, cz. II, pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej, Z. Mokranowskiej, Lublin 2005, s. 179-189.
 3. Wokół Trylogii. „Panowie Leszczyńscy” Hanny Malewskiej i „W ręku Boga” Andrzeja Stojowskiego, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. K. Stępnik, T. Bujnicki, Lublin 2007, s. 405-418.
 4. Powieść historyczna wobec mitów ukraińskich. O „Radzie Perejasławskiej” Natana Rybaka i „Panach Leszczyńskich” Hanny Malewskiej, [w:] Pogranicze: obsesje – projekcje – projekty, red. M. Bednarczuk i B. Kucharska, Chełm 2007, s. 313-326.
 5. Rosja „poza bedekerem”. Uwagi na marginesie „cyklu północnego” Mariusza Wilka, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010, nr 1, s. 121-134.
 6. Integracja czy wykluczenie? Polski projekt kolonialny na wschodnich terenach II Rzeczypospolitej w optyce F. A. Ossendowskiego i J. Mackiewicza, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, Lublin 2010, s. 231-244.
 7. Inna historia, inna literatura? O polskiej powieści historycznej ostatniego dwudziestolecia, [w:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, pod red. Z. Andresa, J. Pasterskiego, Rzeszów 2010, s. 102-116.
 8. Maski i złudzenia przeszłości. O trylogii rzymskiej Jacka Bocheńskiego, „Ruch Literacki” 2011, z. 2, s.181-194
 9. Historie obok Historii. Odwołania do przeszłości w polskiej powieści popularnej ostatniego dwudziestolecia, [w:] Dwie dekady nowej(?) literatury, pod red. S. Gawlińskiego i D. Siwor, Kraków 2011, s. 273-290.
 10. In the Eyes of Succesors: A Dialogue with Conradian Tradition in the Literary Output of Władysław L. Terlecki, [w:] From Szlachta Culture to the XXI Century. Between East and West. New Essays on Joseph Conrad`s Polishness, red. W. Krajka, Lublin 2013.
 11. Historia i biografia. „O Żniwie na sierpie” Hanny Malewskiej, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 2, s. 56-67.
 12. Poleskie itinerarium Józefa Ignacego Kraszewskiego, "Ruch Literacki" 2013, z. 3, s. 207-322.

Kontakt: aleksandra@poczta.umcs.lublin.pl