Tadeusz Bujnicki

Tadeusz Bujnicki (ur. 1933), historyk literatury polskiej, prof. emeryt. UJ, prof. zwycz.

Pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955-1973 i 1986-2003), Uniwersytecie Śląskim (1973-1986), WSP w Rzeszowie (1996-1999). W latach 1993-1995 wykładowca na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus uniwersitetas).

Zainteresowania badawcze: Proza historyczna XIX wieku, twórczość Henryka Sienkiewicza, literatura i kultura pogranicza północno-wschodniego [Litwa, Wilno, Łotwa (dawn. Inflanty Polskie)], polska literatura rewolucyjna (Broniewski). Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym 14 książek autorskich i 2 podręczników do szkół średnich: Pozytywizm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej (od 1989 do 2002 14 wydań) oraz Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie. Podręcznik literatury dla kl. XI szkół średnich na Litwie, (1996, 2 wydania).

Ważniejsze publikacje: Sienkiewicz i historia (1981), Sienkiewicza powieści z lat dawnych(1996), Szkice wileńskie (2002), W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010). Na pograniczach, kresach i poza granicami  (2014), Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia Sienkiewiczowskie (2014).

Kierował projektami badawczymi: „Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941”; „Literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego na pograniczu kultur”; „Żagary. Monograficzny opis grupy literackiej oraz zgromadzenie i opracowanie źródeł”; „Życie literackie międzywojennego Wilna”.

Obecnie kieruje PB. przyznanym przez NCN: „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej  XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania” (2013-2018).

Współredaktor serii (z prof. J. Axerem) „Sienkiewicz – nowe odczytania” .

W IBI i AL. współorganizator cyklu sesji naukowych poświęconych Sienkiewiczowi: Sienkiewicz jako składnik tożsamości narodowej. Z kim i przeciw komu?(Warszawa – Kiejdany- Wilno – Łuck -Zbaraż - Beresteczko (2003, 2004, publikacja w 2007 r.), Czyja Afryka (Warszawa 2009), Mały Sienkiewicz (Warszawa 2010),  Sienkiewiczowskie drobiazgi i pomysły (2012); w ramach PB: Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum (2014), Sienkiewicz polityczny, Sienkiewicz ideologiczny (2015), Śmiech Sienkiewicza – śmiech z Sienkiewicza (sympozjum 2015).

Poza tym współorganizator międzynarodowych sesji naukowych: w Wilnie (Życie literackie Wilna i Wileńszczyzny w latach 1831-1941, 1997); (Wilno literackie na styku kultur, 2002), Lublinie (Ostatni Obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego, 2003) i Krakowie (Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, 2008 ).

Hobby: turystyka.

Wywiady:
Wahałem się pomiędzy historią a polonistyką. Wywiad z Tadeuszem Bujnickim, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (T. Dalecka), „Znad Wilii” 2000, nr 2/4.
Stale w drodze. Rozmowa z Tadeuszem Bujnickim (Teresa Będkowska), „Alma Mater. Miesięcznik UJ”, 2009, nr 112.